JackeyLove 拍摄 DIOR 广告花絮

滔搏电子竞技俱乐部 2020-07-10

TES战队成员 JackeyLove 受邀参加世界著名奢侈品牌 DIOR 广告拍摄,这是阿水的第一支 DIOR 广告片。

DIOR & JackeyLove 拍摄花絮