Smeb 本人谈及教授中文的妈妈

力安陇 2020-06-27

兔玩网给 Smeb 做的复出后专访。Smeb 谈了队友、谈了 Deft、谈了 Peanut,还聊到了教中文的妈妈。

源视频地址:兔玩Smeb专访